Lerend Evalueren met Geestkracht

In Nederland hebben maar liefst 840.000 jongvolwassenen (23%) een psychische aandoening (2018, Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen loopt vast binnen het onderwijs, vindt het lastig een passende baan te vinden, ervaart een burn-out, ontwikkelt een angststoornis of is depressief. Ze durven vaak niet open te zijn over hun problemen. Want de omgeving en ook de samenleving, weet niet altijd hoe zij met psychische klachten moet omgaan. Samenwerking tussen professionals ontbreekt nogal eens. Om deze jongeren te kunnen helpen heeft FNO in samenwerking met MIND het vijfjarig programma Geestkracht opgezet.

Het programma Geestkracht

Het programma bestaat uit verschillende activiteiten en projecten rondom psychische gezondheid van jongvolwassenen. Het programma is gericht op (a) de preventie van het ontstaan van psychische problematiek en het beperken van de praktische gevolgen ervan bij jongvolwassenen (16-35 jaar) en daarmee op (b) het bevorderen van maatschappelijke participatie door doelgroepen jongvolwassenen met (ernstige) psychische aandoeningen. Voor meer informatie: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/

‘Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.’

Het doel van het programma

Evaluatief onderzoek

Gezamenlijk met het Trimbos-instituut voeren wij gedurende de looptijd van het programma een evaluatieonderzoek uit, waarbij we onderzoeken of het programma middels deze projecten en activiteiten doet en bereikt wat het beoogt. Met onze bevindingen willen we alle betrokkenen in het programma in staat stellen te leren van elkaar en de resultaten van de evaluatie, zodat gedurende de looptijd onderdelen van het programma kunnen worden bijgesteld en geoptimaliseerd.

Participatie van jongvolwassenen

Participatie van de doelgroep zelf is een belangrijk onderdeel van het evaluatieonderzoek. Met een participatief evaluatietraject binnen het gehele evaluatieonderzoek stellen we betrokken jongeren bij het programma in staat om op een bij hen passende wijze zelf te onderzoeken of en in hoeverre (en waarom wel of niet) de doelen die zijzelf van belang vinden worden behaald. Stichting Alexander ondersteunt, begeleidt en adviseert hen bij de uitvoering van dit onderdeel.