Over ons

Onze missie

De statutaire doelstelling van Stichting Alexander is sinds haar oprichting in 1993 nog altijd actueel. Vrij vertaald gaat het erom dat de kennisontwikkeling over jeugd maximaal aansluit bij het perspectief van jeugdigen zelf. Als het gaat om de jongeren zelf, dan zijn al onze projecten gericht op het vergroten van hun kennis en hun vaardigheden, zodat zijzelf de wegen vinden en (beter) in staat zijn beleid en uitvoering van het beleid te beïnvloeden en mede vorm te geven. We willen dat onze projecten ook leiden tot een nieuwe manier van werken van volwassenen (bestuurders, managers, uitvoerende professionals) opdat zij de belevingswereld van jeugdigen op een duurzame wijze als uitgangspunt nemen. We ondersteunen dat met tal van publicitaire uitingen, zoals rapportages, methodiekbeschrijvingen, voordrachten, congressen, colleges en andere vormen van coachende overdracht.   

Onze visie op participatie

Na de ladder van Hart (1992,1997) zien wij enkele nieuwe kernwaarden die de betekenis van participatie beter dekt. Wij gaan uit van vier pijlers (de Alexander Bridge of Participation ©):

  1. Naturalness: Kinderen, jongeren en volwassenen participeren per definitie in een samenleving.
  2. Initiative: Participatie begint met initiatief: van kinderen, jongeren en volwassenen.
  3. Culture: Participatie vereist een participatiecultuur, tools with attitude en een formele inbedding
  4. Growth: Participatie zorgt voor groei: van kinderen, jongeren, volwassenen en samenleving als geheel.

Onze visie is dat kinderen, jongeren en volwassen per definitie participeren in een samenleving (Rutjes, 2015) en dat participatie begint bij initiatief. Hiermee nemen we dus afstand van het idee dat er volwassenen zijn die de jeugd bij zaken moet betrekken, alsof zij daar niet per definitie al deel van uitmaken. Dat wordt niet door iedereen onderkend of gezien. Dit laatste gaat vooral wringen bij jeugdigen die mede daardoor geen of onvoldoende kans krijgen in de samenleving.

Voor optimale participatie van alle kinderen en jongeren moet een aantal randvoorwaarden echter wel worden ingevuld. We onderscheiden: een participatiecultuur, tools with attitude en een formele inbedding. Het is de verantwoordelijkheid van de volwassenen om deze randvoorwaarden samen met en voor de jeugd te creëren.
Jeugd heeft ook recht op participatie, zoals vastgelegd in het internationale verdrag voor de rechten van het kind. Dit recht is echter niet zonder redenen vastgelegd. Zij hebben recht op participatie, omdat participatie een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid. Participatie draagt ook bij aan gemeenschapsvorming, doordat het kinderen en jongeren vertrouwd maakt met het leven in een groter verband. En participatie draagt vanuit deze visie ook bij aan begrip en interesse in elkaars leefwerelden: niet alleen kinderen en jongeren, ook de volwassenen groeien.

Onze werkprincipes

Of het nu om een onderzoek, een participatieproject of een workshop/lezing gaat, vanuit onze visie op participatie, hanteren we een aantal werkprincipes:  

  • Sta open voor andere percepties.
  • Geef de jeugd de ruimte en ondersteun daar waar nodig.
  • Vertrek vanuit de positieve elementen.
  • Haal eruit wat erin zit.
  • Blijf coachen en faciliteren, maar neem het niet over.
  • Reken niet af op output, traceer de nieuwe beweging en energie.