Dit doen we

Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk. We doen kwalitatief onderzoek, participatief onderzoek, begeleiden participatieprocessen bij organisaties en dragen onze kennis uit via trainingen en het coachen van professionals.

We werken in opdracht van overheden, jeugdhulp- en onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld fondsen. Ook ontwikkelen we eigen initiatieven en werken we veel samen met andere organisaties, onderzoeksconsortia en ervaringsdeskundigen.

De leefwereld van jongeren staat in ons werk centraal.

Kwalitatief onderzoek

Met kwalitatief onderzoek creëren wij kennis over de ervaring en beleving van jongeren over uiteenlopende onderwerpen. Dat doen wij bijvoorbeeld door het houden van diepte-interviews, panelgesprekken en straatinterviews. Hierbij starten we vanuit het perspectief van jongeren zelf, niet vanuit het perspectief vanuit de literatuur of theorie. Het resultaat is een onderzoeksrapport en presentatie waarmee een opdrachtgever verder kan. Maar vaak ook een filmpje, poster of website waarin de kennis voor de doelgroep toegankelijk wordt gemaakt.

Participatief onderzoek

Wij zijn specialist in participatief onderzoek. Hierin heeft de doelgroep een grotere rol dan bij ‘traditioneel’ onderzoek. Zij zijn namelijk mede-onderzoeker en denken mee over onderzoeksthema’s en methoden, doen mee in de dataverzameling en helpen bij het analyseren en duiden van de uitkomsten. Ook gaan zij in gesprek met beslissers over de resultaten van onderzoek. Wij ondersteunen deze jongeren daarbij en zorgen ervoor dat ze er echt iets aan hebben. Participatief onderzoek heeft drie doelen: het verkrijgen van kennis, het vergroten van competenties van alle deelnemers en het realiseren van invloed op beleid en praktijk.

Ook begeleiden wij adviesgroepen die bestaan uit de doelgroep van een onderzoek. Zo’n adviesgroep adviseert professionele onderzoekers over alle stappen in het onderzoeksproces. Daarmee sluit onderzoek beter aan bij de belevingswereld van de doelgroep, wat bijdraagt aan de validiteit van onderzoek.

Workshops, trainen en coachen

We verzorgen workshops, lezingen en colleges over jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek.

Wij trainen en coachen professionals om participatie vorm te geven met/voor kinderen en jongeren. Dit kan gaan om een eenmalige workshop of training aan jongerenwerkers,  jeugdhulpmedewerkers, beleidsmedewerkers of onderzoekers. Maar we begeleiden ook langduriger trajecten waarin naast training ook coaching on the job plaatsvindt en waarin veel aandacht is voor kennis, houding en vaardigheden.

Proces begeleiden

Wij helpen organisaties graag om participatie vorm en invulling te geven. Hierbij staat centraal dat we verschillende partijen in beweging én naar elkaar willen brengen.

Voorbeeld 1: In wijken brengen we kinderen, jongeren, ouders, jongerenwerkers, vrijwilligers, ambtenaren en wethouders bij elkaar, om gezamenlijk tot inzichten en gesprek te komen wat kinderen en jongeren nodig hebben om goed op te kunnen groeien. We leggen dan de verbinding, gebruiken goedwerkende interventies, houden het tempo erin en zijn de ‘vreemde en vertrouwde ogen’ die dwingen.

Voorbeeld 2: We helpen organisaties om structureel beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van hun doelgroep, bijvoorbeeld door methodes voor cliëntfeedback te ontwikkelen samen met de organisatie. Wij expliciteren de behoefte, reiken mogelijke methodes aan, stellen lastige vragen waarvan we weten dat ze het verschil maken, en betrekken alle stakeholders bij het ontwikkelproces.