Projecten

Elk jaar voeren we zo’n 40 projecten uit, van klein tot groot. Sinds 1993 zijn dat er meer dan 1000, in alle jeugddomeinen, in alle hoeken van Nederland, en soms daarbuiten. Hieronder vind je een selectie, het zijn enkele treffende voorbeelden van (participatief) onderzoek, trainen/coaching van professionals, het begeleiden van (participatie)processen of een combinatie hiervan. Heb je vragen hierover of zoek je andere voorbeelden, neem gerust contact met ons op.      

Onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor jongeren in Weesp

Locatie: Weesp

In 2021 constateerde de voormalige gemeenteraad van Weesp dat er onvoldoende uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren in Weesp. Als reactie hierop heeft de Weesper Vereniging voorgesteld om onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en wensen met betrekking tot uitgaan, waarbij […]

Lees meer

Als je vroegtijdig schoolverlaat.

Locatie: Gemeente Amsterdam

In Amsterdam verlaten jaarlijks ongeveer 1200 jongeren voortijdig school. Het Jongerenpunt van de Gemeente Amsterdam heeft de taak om deze jongeren op te sporen, een passend aanbod te doen en hen te begeleiden naar school, werk, of hulpverlening. Echter, slechts […]

Lees meer

Verbetering van Cliëntenparticipatie bij Jeugdteam Zaanstad

Locatie: Zaanstad

Om te komen tot een vorm van cliëntenparticipatie die past bij de organisatie én bij de cliënten wordt in stapjes toegewerkt naar een plan voor cliëntenparticipatie. De input van cliënten, medewerkers en management staat centraal: wat vinden zij belangrijk, welke […]

Lees meer

Advies van jongeren aan GGD Gezondheidsmonitor Jeugd   

Locatie: Nederland

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van middelbare scholieren. GGD GHOR Nederland wil de Gezondheidsmonitor Jeugd beter afstemmen op de doelgroep, met name door jongeren te betrekken bij de inhoud, opzet, communicatie en uitvoering van […]

Lees meer

Doen wat werkt voor kinderen in de jeugdhulp 

Locatie: Nederland

Het Doing What Works for Children consortium is opgericht als een multidisciplinair samenwerkingsverband om de Jeugdzorg in Nederland te verbeteren. Het consortium brengt verschillende organisaties en experts samen en richt zich op het ondersteunen van professionals in de Jeugdzorg om […]

Lees meer

Jeugdplatform doet onderzoek

Locatie: Amsterdam

Jeugdplatform Amsterdam (JPA) is een adviesorgaan voor gemeente Amsterdam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestaat o.a. uit een adviesgroep van jongeren en ouders die ervaring heeft met het jeugdstelsel. JPA is partner in […]

Lees meer

Versterking van Jongerenbetrokkenheid in de ontwikkeling van de Richtlijn Toekomstgericht Werken 

Locatie: Landelijk

Het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het NJi en andere partners, ontwikkelt de Richtlijn Toekomstgericht Werken. In dit project is Stichting Alexander gevraagd om jongerenbetrokkenheid te organiseren, met als doel het perspectief van jongeren met ervaringskennis in te brengen en […]

Lees meer

Een Jongerenpanel voor inclusieve studiekeuze en gelijke kansen in stages 

Locatie: Landelijk

Stichting Alexander is door de ministeries SZW en OCW gevraagd om gedurende drie jaar een landelijk jongerenpanel op te zetten en te begeleiden. Dit panel geeft jongeren inspraak op het gebied van studiekeuze en stagediscriminatie. Projectdoelstelling Het doel is om […]

Lees meer

Bevorderen van agency onder jongeren 2023 – vervolgonderzoek

Locatie: Landelijk

In het tweede deel van ons onderzoek, gebaseerd op inzichten uit het eerste jaar, verkennen we hoe we het bevorderen van agency (zelfbeschikking) concreet kunnen integreren in benaderingen, werkwijzen en activiteiten van interdisciplinaire initiatieven gericht op kwetsbare jongeren tussen 12 […]

Lees meer

Internationale PhD’ers en jeugd co-creëren om tieners in steden meer te laten bewegen.

Locatie: Amsterdam, Denemarken, Nigeria en Zuid-Afrika

Hoe kunnen we jongeren in stedelijke gebieden meer in beweging krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat tieners gezond opgroeien in steden? PhD-studenten uit verschillende landen gaan deze uitdagingen aan in het YoPA-project. Via co-creatie en participatie streven ze naar […]

Lees meer

Cure4Life: verbetering van toegankelijkheid moderne gentherapie

Locatie: Landelijk

Cure4Life is een samenwerkingsverband, gesubsidieerd door de Nationale Wetenschapsagenda van NWO, bestaande uit universiteiten, hogescholen, patiëntenorganisaties, bedrijven en zorgverzekeraars, met als doel levensreddende gentherapie beschikbaar maken voor zoveel mogelijk patiënten. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders: patiënten, […]

Lees meer

Als je vroegtijdig school verlaat

Locatie: Amsterdam - Diemen

Als Amsterdamse jongeren voortijdig school verlaten, kunnen zij door het Jongerenpunt Amsterdam begeleid worden (terug) naar school of passend werk. De gemeente Amsterdam heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken hoe het Jongerenpunt voortijd schoolverlaters beter kan bereiken en begeleiden. Projectdoelstelling […]

Lees meer