Wat hebben wij met Maatschappelijke Diensttijd?

In de podcast van René Peters leggen we, samen met Pink Hilverdink, onze visie op MDT uit. Als onafhankelijke stichting, met ideële doelstellingen, proberen we sinds 1993 een bijdrage te leveren aan het empoweren van kinderen en jongeren, als ook van de jeugdprofessionals en hun organisaties. Laat de jeugd vooral mede bepalen hoe hun leven en de samenleving in het algemeen eruit moet zien en geef hen alle ruimte – met passende ondersteuning – de uitvoering van allerlei maatschappelijke activiteiten in handen. MDT biedt deze mogelijkheden, althans als er wordt gekozen voor een participatieve aanpak. Het moge duidelijk zijn, juist deze aanpak willen verder uitdragen en daarom doen we als partner mee in diverse MDT-projecten en proberen we landelijk jongeren en hun jeugdorganisaties samen te brengen in platforms, leernetwerken en academies, met het accent op participatief werken.     

De METhode
Met een proeftuin MDT in de periode 2018-2020 hebben we hiermee – met en door jongeren, en een aantal samenwerkingspartners – voluit kunnen experimenteren. Deze proeftuin heeft geleid tot een rijk geïllustreerd handboek: de METhode, de oplage van 500 gedrukte stuks waren binnen enkele maanden al op, de METhode is nu ook online beschikbaar. Met enkele andere MDT-projecten – verenigd in de Participatie Alliantie MDT – timmeren we al 2 jaar aan de weg om het participatief werken binnen MDT aan de orde te stellen. We zien dat binnen de nu lopende MDT-projecten de aandacht voor deze aanpak toeneemt. Daar zijn we blij mee.

Onze rol
Er bestaan telkens nieuw subsidierondes bij ZonMw voor MDT, we werken nu mee met 6 MDT-projecten. Onze rol is veelal drieërlei: opzetten, begeleiden en overdragen van werk- en stuurgroep van jongeren (deze groepen werken mee aan de organisatie en uitvoering van de MDT-projecten), het trainen/coachen van jeugdprofessionals in het zoveel mogelijk participatief werken en de uitvoering van de interactieve kwaliteitsmonitor van het MDT-project. Dit laatste is anders dan de landelijke vragenlijsten die moeten worden ingevuld, de kwaliteitsmonitor wordt tezamen met jongeren opgezet en uitgevoerd en levert allerlei inzichten op: wat is er geleerd, wat is de impact en wat dien er in uitvoering verbeterd te worden?

Lopende subsidieronde
In de nu lopende subsidieronde gaan we als partner mee in 8 aanvragen, en dan ook weer met dezelfde inhoudelijke bijdragen. Per project is het verschillend ingevuld, temeer het ook altijd gaat om maatwerk. Bij de organisaties die weer tot een volgende ronde van een MDT-project overgaan, trekken we ons langzamerhand terug, omdat we de participatieve uitvoering goeddeels hebben kunnen overdragen aan de reguliere jeugdprofessionals en hun organisaties. Een sprekend voorbeeld is het project MET (Maatschappelijke ErvaringsTijd). We zijn in 2018 zelf begonnen in o.a. Oss, met medewerking van ONS Welzijn. Nu voeren een volgend project samen uit. In de aanstaande nieuwe ronde van het MDT-project, verzorgen we alleen nog de Kwaliteitsmonitor.

De Participatieacademie & platforms
We zijn landelijk ook actief en betrokken bij enkele landelijke werkgroepen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met de eerder genoemde Participatie Alliantie MDT openen we binnenkort een website, www.participatieacademie.nl. Alle MDT-projecten kunnen zich hierbij aansluiten om ervaringen uit te wisselen en via leernetwerken en coaching/training het participatief werk eigen te maken. We ondersteunen ook het Amsterdams Platform MDT en sinds kort ook een Brabantse variant. De behoefte aan en de slagkracht van deze platforms komen voort uit het werkveld zelf. Men vindt elkaar om samenwerking en afstemming te realiseren, van elkaar te leren en om te werken aan een duurzame borging van MDT, met medewerking van de betrokken gemeenten.