Kwalitatief onderzoek GGD Gezondheidsmonitor

Beleving van jongvolwassenen centraal.

De coronaperiode heeft impact gehad op iedereen. Met name voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. Om een beeld te krijgen van de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode hebben de 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),  daarom in 2022 landelijk een online vragenlijst afgenomen onder jongvolwassenen tussen de 16 en de 25 jaar oud. GGD GHOR Nederland heeft de GGD’en bij de uitvoer van deze monitor ondersteund.

Om duiding te kunnen geven aan de kwantitatieve resultaten van dit onderzoek voert Stichting Alexander in de periode van november 2022 tot maart 2023 een verdiepend, kwalitatief onderzoek uit met en onder jongvolwassenen. In dit kwalitatieve onderzoek staan de perspectieven van jongvolwassenen centraal. Door middel van focusgroepen en diepte-interviews wordt inzicht verkregen in de leefwereld van jongvolwassenen in de context van de coronaperiode en de nasleep daarvan.

Een adviesgroep van jongvolwassenen adviseert de onderzoekers van Stichting Alexander en kijkt mee op alle onderdelen van het onderzoeksproces. Zij bepalen mede de focus van het kwalitatieve onderzoek, denken mee over de vragen die gesteld moeten worden, geven duiding aan de resultaten en formuleren conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek resulteert in een landelijk rapport, factsheets voor professionals en de doelgroep, en een blauwdruk voor lokale GGD’en om zelfstandig kwalitatief verdiepend onderzoek uit te voeren onder jongvolwassenen in de GGD-regio.