GGD Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

In 2022 hebben bijna 70.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar de vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 ingevuld. De resultaten van de monitor maken duidelijk dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Stichting Alexander heeft kwalitatief onderzoek gedaan om deze resultaten te duiden.

Projectdoelstelling

De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 maken duidelijk dat de mentale gezondheid van jongvolwassenen aandacht nodig heeft. Om meer zicht te krijgen op de ervaringen, gevoelens en perspectieven van de doelgroep die ten grondslag liggen aan de resultaten van de monitor heeft Stichting Alexander kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn input voor de GGD om gemeenten en professionals te adviseren en handvaten te bieden.

Urgentie

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. We brengen de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen in kaart, zodat GGD’en, gemeenten en professionals hierop in kunnen spelen. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is het eerste landelijke onderzoek dat de daadwerkelijke impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) meet.

Strategie

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van 5 focusgroepen en 15 diepte-interviews. In eerste instantie zijn er focusgroepen gedaan met vooraf geselecteerde doelgroepen. Nadat de uitkomsten van de focusgroepen geanalyseerd zijn, zijn de 15 diepte-interviews afgenomen. De interviews leveren verdiepende informatie op over de nog ontbrekende of gewenste perspectieven. De uitkomsten van de focusgroepen en interviews samen zijn gebundeld in een eindrapportage.

Zowel het onderzoeksproces als de inhoudelijke resultaten zijn op verschillende momenten tijdens het
onderzoek besproken, geduid en gereflecteerd met een adviesgroep van jongvolwassenen. Ook de
werkgroep Harmonisatie, bestaande uit zes GGD-onderzoekers uit verschillende regio’s en onderzoekers
van het RIVM en GGD GHOR Nederland en onderzoekers van het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij
Rampen) hebben gedurende het onderzoek meegedacht.

In totaal hebben 61 jongvolwassenen uit heel Nederland meegewerkt aan dit kwalitatieve onderzoek,
waarvan vijf jongvolwassenen deel hebben genomen aan alle drie de bijeenkomsten van de adviesgroep,
41 aan de verschillende focusgroepen en 15 jongvolwassenen aan een diepte-interview .

Opdrachtgevers & partners

In opdracht van GGD GHOR Nederland, namens de GGD’en en het RIVM.

Looptijd

2022 – 2023

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Geeske Strating (strating@st-alexander.nl)