MDt publicaties & producten

Als sluitstuk van de proeftuin MET, maar tevens als onderlegger voor de recent gestarte MDt-projecten en nieuwe plannen, hebben we De Methode, gids voor het participatief werken met kwetsbare jongeren in hun Maatschappelijke Diensttijd geschreven. In deze gids worden enkele onderliggende documenten genoemd welke hieronder te downloaden zijn.

 • Mijlpalen
  De Mijlpalen beschrijven concrete (tussentijdse) doelen waar naartoe gewerkt kan worden door zowel proactieve jongeren (in een lokale, regionale of landelijke werkgroep) als begeleiders.
 • Format lokaal of regionaal uitvoeringsplan
  Dit format bevat korte omschrijvingen van doelen, acties en planningspunten waarover nagedacht en besloten moet worden door een werkgroep van jongeren bij uitvoering van project MDt in een gemeente of regio. Het format kan worden gebruikt om tot een uitvoeringsplan te komen.
 • Mediaprotocol
  Het mediaprotocol is een instructie over het onderhouden van contacten met de media, bevat regels voor het geven van een interview en beschrijft richtlijnen voor Pr-materiaal.
 • MDt aan de slag formulier ROC
  Een tool, ontwikkeld voor een introductieworkshop met leerlingen van Regionale Opleidingscentra (ROC) voor wie MDt een opdracht is in hun onderwijs- en leerprogramma.
 • Samenwerkingscontract proactieve jongere
  Dit contract kan worden gebruikt op het moment dat contractueel vastgelegd moet worden wat de rechten en plichten zijn van de begeleidende organisatie en de jongere (MDt deelnemer) die die voor zijn/haar eigen MDt actief is in een lokale, regionale of landelijke werkgroep bij het ontwerp en de uitvoering van een MDt voor andere jongeren.
 • Samenwerkingscontract MDt deelnemer en lokale uitvoerder van MDt-plek
  Dit contract kan worden gebruikt op het moment dat contractueel vastgelegd moet worden wat de rechten en plichten zijn van zowel de ontvangende organisatie (de begeleider op de MDt-plek), de jongere (MDt deelnemer) en de organisatie die het MDt-proces organiseert en begeleidt buiten de MDt-plek.
 • Draaiboek MDt-festival
  Het draaiboek geeft inzicht in de concrete uitvoering van een interactieve bijeenkomst door jongeren voor jongeren uit verschillende MDt projecten en/of werkgroepen. Het programma van de dag van het festival is uitgewerkt aan de hand van een schema, waarin duidelijk wordt wat wanneer wordt gedaan, door wie, welke werkwijzen of werkvormen worden gebruikt, en wat daarbij nodig is aan materiaal en afspraken.
 • MDt-Europass vrijwilligers certificaat
  Dit certificaat is een invulformat. Na afronding van de MDt kan dit certificaat worden ingevuld en ondertekend door zowel de zendende als de ontvangende partner. Een Europass Certificaat is Europees erkend en is bedoeld om uit te reiken aan jongeren, zodat zij kunnen laten zien welke ervaring zij hebben opgedaan tijdens hun MDt. Het certificaat bevat informatie over de organisatie waar een MDt is gedaan, het soort werk dat is uitgevoerd, de periode en de kennis, competenties en vaardigheden die zijn opgedaan. Deze Europass is samen met jongeren ontwikkeld.
 • Toekomstvisie Maatschappelijke Diensttijd
  Het eindrapport van een onderzoek door studenten in het Honours Programma van Hogeschool Windesheim. In hun rapport schetsen de onderzoekers vier verschillende matchingsscenario’s. De scenario’s verschillen in hoge- en lage motivatie vanuit de jongeren, en in hoge- en lage commitment van organisaties die MDt plekken aanbieden. Vier toekomstperspectieven zijn uitgewerkt aan de hand van persona’s, die voortkomen uit de eigenschappen die toegekend zijn aan de verschillende perspectieven. Het rapport toont het belang en de onderlinge afhankelijkheid van zowel motivatie vanuit de jongeren als commitment van organisaties.
 • De Kwaliteitsmonitor MDt
  Deze monitor bevat sets aan vragen die samen met proactieve jongeren zijn opgesteld. Deze zijn bedoeld om vanaf de start van een MDt bij te houden in hoeverre het verloop van een MDt oplevert wat er van wordt verwacht, hoe de jongeren zijn/haar MDt ervaart, en waar eventueel bijgestuurd kan worden. Deze tool – een samenvatting – is integraal opgenomen in de bijlagen van deze gids, maar bij deze ook separaat.
 • De MDt Routeplanner voor Jongeren
  In deze routeplanner kunnen jongeren bijhouden hoe hun eigen MDt verloopt, terwijl er per sprong enkele handvatten en handige tips beschreven staan. De routeplanner biedt een duidelijk overzicht voor de jongeren, waarin ze meteen kunnen zien welke stappen er nog zullen volgen en hoe een MDt er ongeveer uit kan komen te zien. Deze tool is integraal opgenomen in de bijlagen van deze gids, maar bij deze ook separaat.
 • De MDt Routeplanner voor Begeleiders
  Deze routeplanner biedt handvatten voor de begeleider van een jongere tijdens zijn of haar MDt. Er staan handige tips in, die bruikbaar zijn voorafgaand aan en tijdens de MDt. De routeplanner motiveert om bij te houden welke ideeën er zijn, welke acties nodig zijn, wat goed gaat en wat beter kan. Deze tool is integraal opgenomen in de bijlagen van deze gids, maar bij deze ook separaat.
 • Eindproduct MDT Windesheim: Een betere Vibe
  Deze publicatie is geschreven door de Hogeschool Windesheim en bevat de ervaringen en geleerde lessen van jongeren en professionals die deelnamen aan de MET in Almere. De publicatie zoomt in op drie unieke MDT verhalen van jongeren die hebben meegedaan aan deze proeftuin en bevat ook interviews met betrokken professionals. Tevens staan in deze publicatie praktische adviezen over het implementeren van betekenisvolle jongerenparticipatie in een MDT-project.
 • Food Express Almere: samen voor mij en mijn omgeving
  Dit verslag is geschreven door De Schoor in Almere, en bevat inspirerende inzichten van jongeren en begeleiders die deelnamen aan een bijzonder MET-project: Food Expresse Almere. In dit project kwamen jongeren in Almere in actie om maaltijden te maken en uit te delen bij gezinnen die in armoede leven. Hun ervaringen laten zien hoe vrijwillige inzet, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke impact van kwetsbare jongeren hand in hand kunnen gaan.